Laatste nieuws

Wat is blockchain

Blockchain

Een blockchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank mogelijk zijn, maar kan ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale authoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen. De bekendste implementatie van de blockchain is de Bitcoin.

De blockchain is vooral bekend als het centrale mechanisme in alle vormen van cryptogeld. Een blockchain bestaat uit een keten van in de computer of op internet vastgelegde en samengevoegde gegevens, blokken (blocks) genoemd. De keten van gegevens, van de data, wordt bepaald door de volgorde waarin de data zijn toegevoegd. Er is daarbij een eenvoudig te controleren systeem volgens welke opeenvolgende blokken aan elkaar gerelateerd behoren te zijn, zodanig dat naast verlengen alleen vertakken van de keten praktisch mogelijk is, niet het bij elkaar komen van twee takken. Binnen dit systeem zijn twee even lange ketens met hetzelfde laatste blok daardoor vrijwel zeker gelijk.

Een blockchain is een gedistribueerde database, dat wil zeggen dat meer partijen, die vanuit hun node actief zijn, een kopie hebben en werken aan het bijhouden van de keten, en elkaar controleren. Verder wordt bij een tijdelijke vertakking van de keten op basis van een vorm van consensus bepaald met welke tak wordt verder gegaan.

Een blockchain kan openbaar zijn, wat vaak samengaat met de mogelijkheid voor iedereen om als node op te treden. Dit vergt speciale voorzieningen om bescherming te bieden tegen manipulatie en vervalsing, zoals het veelgebruikte systeem proof of work.

Een blockchain kan ook besloten zijn, waarbij een autoriteit of vaste regels bepalen wie node is of kan worden.

Verder zijn er per toepassing regels, die aangeven hoe de gegevens in blokken worden verwerkt.

De hele bij het cryptogeld, dus ook bij de blockchain, behorende terminologie is in het Engels.

Geschiedenis

De eerste die een vorm van cryptogeld ontwierp, die de bitcoin ontwierp, was iemand, of een groep, die onbekend is gebleven, maar die onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto werkte. Ethereum is een platform, dat voortdurend aan blockchains rekent. Onder andere Joseph Lubin en Vitalik Buterin hebben aan de ontwikkeling van Ethereum meegewerkt.

Openbare blockchain met proof of work

Vaak is er geen centrale autoriteit en zijn het ketensysteem, de regels voor het daarin verwerken van data, en de blockchain zelf openbaar, zodat iedereen kan controleren of de keten aan alle regels voldoet. Iedereen kan node worden. Dit wordt wel aangeduid als een permissionless blockchain. Hieronder wordt hiervan uitgegaan.

Werking

Een blok bestaat uit:

  • de hash, hiermee wordt in dit verband altijd een cryptohash bedoeld, van het vorige blok. Dit verbindt de blokken als schakels in de keten, als het vorige blok wordt gewijzigd is dit gemakkelijk te constateren doordat deze hash dan niet meer klopt.
  • de gegevens
  • de nonce
  • de datum en tijd waarop het blok is gevonden

Met dezelfde naam, maar nu de top van de hash-boom, de merkle root hash, in de illustratie aangegeven met Tx_Root, in plaats van de gegevens in de hash, wordt de block header genoemd.

Het vinden van een blok begint met het controleren dat binnengekomen transacties voldoen aan algemene regels, zoals dat iemand een ontvangen tegoed niet een tweede keer uitgeeft, en eventueel speciale regels, zoals bij het uitvoeren van een smart contract. Uit het smart contract kan zelf een transactie voortvloeien, bijvoorbeeld bij een aflopende future.

Vervolgens wordt door wie dat wil, door de miners, een nonce gezocht waarbij de hash van het blok, of anders gezegd, de hash van de block header, aan bepaalde speciale eisen voldoet. Dit is doelbewust ontworpen dat het veel werk kost, als proof of work. Dit moet met brute force en heeft het gevolg, dat het zeer moeilijk is een blok te wijzigen als er blokken na zijn gekomen, want die moeten dan ook gewijzigd worden, dat wil zeggen opnieuw worden gevonden. In onder meer de bitcoinsoftware is de grootte van de nonce bepaald op 32 bits. Dit geeft 232, dus ruim vier miljard, mogelijkheden. Vaak voldoet geen enkele aan de eisen, zoals blijkt door ze allemaal te proberen. De miner maakt dan inhoudelijk niet relevante wijzigingen in het blok, zoals het wijzigen van de volgorde van de transacties, of het gebruiken van een extranonce, een extra serie bits die veranderd kan worden zonder inhoudelijke consequenties. In zulke gevallen moet ook de top van de hash-boom opnieuw worden berekend.

Een gevonden blok bevat vaak automatisch een beloningstransactie, de uitgifte van een bedrag aan cryptogeld. Bij het vinden van een blok kan een deel van de transacties ook een beloning inhouden, namelijk als er een input van cryptogeld is die groter is dan de output ervan.

Het komt voor dat met twee takken wordt verdergegaan, een fork, meestal met in één tak gewijzigde regels, en ook weleens bij onenigheid over het terugdraaien van dubieuze blokken.

Vele miners concurreren om het eerst een blok te vinden. Het te vinden blok is om diverse redenen niet uniek. Zodra een blok gevonden is wordt dat blok bekendgemaakt. Als het correct blijkt heeft het voor de andere miners geen zin meer om te blijven zoeken naar een andere goede versie. Het feit dat men al veel werk heeft verricht om een blok te vinden vergroot nauwelijks de kans op het snel vinden van een blok. Ze gaan daarom vervolgens zoeken naar een blok dat voortbouwt op het nieuwe blok.

Nadere uitleg

Als aan een keten van blokken een nieuw blok wordt toegevoegd, dan is dit nieuwe blok gebaseerd op het vorige blok, op nieuwe data, en op een met veel rekenkracht gevonden bitreeks in het nieuwe blok (cryptografische nonce) waarbij de hash van het blok met een vereist aantal nulbits begint, volgens de cryptohashing. Het rekenwerk om de keten te verlengen kan dus pas beginnen als het vorige blok vaststaat.

Een blok wordt dus gekoppeld door middel van een verwijzing naar een vorig blok. Deze verwijzing is eigenlijk een cryptohash van de header van het vorige blok. Bij een blockchain kan er worden gekozen om een extra moeilijkheid aan te brengen in het berekenen van deze verwijzing. Dit gebeurt door eisen te stellen aan de hash die wordt berekend. Er wordt gezocht naar een hash die met een aantal nullen begint. Hoe hoger het aantal geëiste nullen, hoe moeilijker het is om een hash te vinden. Deze methode is voor het eerst gebruikt om spam op e-mailadressen tegen te gaan.

Er kan van een hash niet worden afgeleid hoe de gegevens eruitzien. Het is de bedoeling dat een hash uniek is. Als er een bit of teken verandert in een stuk code of document, zal de hash in zijn geheel veranderen. Elke wijziging is dus waarneembaar.

Blokken zijn dus via een hash met elkaar verbonden. Deze hash wordt opgeslagen in de header, en deze zal gebruikt worden voor het maken van de hash van dat blok. Dit betekent dat bij een wijziging in een blok, alle blokken die daarna komen ook gewijzigd moeten worden.

Stel dat er een blok 1 is. Na blok 1 komt er een blok 2, 3 en 4. Als blok 1 wordt aangepast, klopt de verwijzing in, de header van, blok 2 niet meer, omdat de hash erin opnieuw moet worden berekend. Blok 2 moet hierdoor ook worden aangepast. De verwijzing in blok 3 klopt niet meer, dus blok 3 moet worden aangepast, enzovoort.

Omdat er meer nodes zijn, kan dit soort problemen worden gedetecteerd en opgelost, door de aanpassingen stop te zetten of de node die deze gegevens verzendt te negeren. Dit systeem zorgt voor de integriteit die de blockchain biedt.

 

Toepassingen

Blockchaintechnologie ligt aan de basis van munteenheden voor cryptogeld zoals de bitcoin, maar er zijn ook andere toepassingen in gebruik of in onderzoek. Een voorbeeld is het R3 consortium van financiële instellingen, dat de mogelijkheid onderzoekt transacties door middel van een blockchain uit te voeren. De gegevens zijn daarbij niet openbaar en er wordt geen eigen munteenheid gebruikt.

Zoals een blockchain de overdracht van bedragen in een eigen munteenheden als transacties vastlegt, met daaruit steeds af te leiden het bij een cryptogeldadres behorende bezit, zou één blokchain ook transacties in allerlei verschillende valuta, effecten en goederen kunnen vastleggen. Het object van een transactie hoeft namelijk niet in een getal uit te drukken te zijn (zoals aantal bitcoins waarbij bijv. het ene bedrag van 3 bitcoin gelijkwaardig is aan het andere van 3 bitcoin), maar kan ook bestaan uit een hoeveelheid en een soort, of zelfs iets unieks zoals een bepaald huis, of een bepaalde zitplaats voor een bepaalde voorstelling. Men spreekt in dit verband wel van colored coins. In één transactie zouden ook de overdracht van het goed en de omgekeerde overdracht van de koopsom kunnen worden vastgelegd. EPOBC is een van de manieren om colored coin transacties te coderen in de bitcoin-blockchain.

Soms wordt een blockchain mede gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze gemaakt is, zoals het permanent vastleggen van een tekst op de plaats van de hash van de publieke sleutel van de begunstigde van een kleine cryptogeldtransactie.

Besloten blockchain

Een blockchain kan in een of meer van de volgende opzichten besloten zijn (naast besloten blockchain worden ook de uitdrukkingen gesloten blockchain en permissioned blockchaingebruikt):

  • niet-openbare inhoud van de blockchain
  • niet iedereen kan meedoen met het uitvoeren van transacties. Dat kan bijvoorbeeld wel bij cryptogeld, hoewel men natuurlijk pas een bedrag kan uitgeven als men het eerst heeft ontvangen.
  • niet iedereen kan een nieuw blok aan de keten toevoegen

Bij een vergunning om de blockchain in te zien hoeft het niet alles of niets te zijn, een deelnemer kan ook vergunning hebben om kennis te nemen van een deel van de inhoud, dat per deelnemer kan verschillen. Evenzo kan een deelnemer beperkt vergunning hebben tot het uitvoeren van transacties.

Als alleen bepaalde deelnemers een blok aan de keten mogen toevoegen kan het zijn dat proof of work niet nodig is. Absoluut vertrouwen in elk van deze deelnemers is niet nodig, want ook bij een besloten blockchain is er consensus nodig onder een groep deelnemers.

In zo’n geval wordt een blok niet gevonden, maar gewoon gemaakt, en is de nonce niet van toepassing, en bestaat het blok uit:

  • de hash van het vorige blok. Dit verbindt de blokken als schakels in de keten, als het vorige blok wordt gewijzigd is dit gemakkelijk te constateren doordat deze hash dan niet meer klopt.
  • de gegevens
  • de datum en tijd waarop het blok is gemaakt

Anders dan bij een systeem dat in geen van de genoemde opzichten besloten is, en waarbij dus alle details over de werking van het systeem openbaar moeten zijn, is er over besloten blockchains soms minder bekend. Het is soms bij een geclaimde toepassing van blockchaintechnologie zelfs niet duidelijk wat daarbij nu eigenlijk de significantie van het blockchainconcept is.

Enkele Europese banken proberen bijvoorbeeld het gebruik van een blockchain uit voor handel in olie en landbouwproducten, op het platform Easy Trade Connect, ook Easy Trading Connectgenoemd. Er wordt vooral gewezen op de voordelen van digitalisering en standaardisering. Het lijkt te gaan om een blockchain die besloten is in de zin van niet-openbare data, en in de zin van een besloten groep nodes, zoals de koper, de verkoper, de vervoerder en de bank, met van die rol afhangende bevoegdheden tot het toevoegen van data. Het lijkt te gaan om een blockchain zonder proof of work. Het is niet duidelijk of er iedere keer bij nieuwe data, zoals bij contracten, certificaten en kredietbrieven, een blok aan de keten wordt toegevoegd, of dat meer toevoegingen van data samen in één blok worden geplaatst, evenmin is duidelijk of dit hierbij een relevant verschil zou zijn.

IOTA

De cryptovaluta IOTA gebruikt in plaats van een blockchain een acyclische gerichte graaf, directed acyclic graph DAG, met als knooppunten afzonderlijke transacties, er zijn geen blokken. Een transactie doorgeven gaat gepaard met het controleren van twee willekeurig gegenereerde andere transacties. Er is geen fee verschuldigd. Er is een vast aantal munteenheden en er is geen mining.

Nederland

Om de kansen voor de Nederlandse overheid van de nieuwe technologie vast te stellen, worden sinds 2016 diverse pilots georganiseerd met o.a. het kadaster, de belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

Juridische aspecten van een blockchain kunnen onder meer aan de orde zijn als er persoonsgegevens in staan. Gezien de Algemene verordening gegevensbescherming is een open blockchain dan wellicht niet mogelijk.

België

In België werd in juli 2017 in de haven van Antwerpen een pilootproject opgezet, voor de verwerking van containers. De Vlaamse overheid werkt aan de introductie van de blockchain-technologie.

Billon

Het Poolse bedrijf Billon gebruikt een blockchain voor fiduciair geld, zonder mining, dat veel meer transacties per seconde dan bitcoin aankan.

Transacties buiten de blockchain

Soms heeft het voordelen bepaalde transacties niet afzonderlijk in de blockchain te registreren, maar slechts het saldo van meer van deze transacties, niet noodzakelijk tussen dezelfde twee partijen. Dit is het principe van het Lightning Network, dat in ontwikkeling is, en kan ook op een markt worden toegepast, waarbij klanten een rekeningcourant van cryptovaluta en fiduciair geld aanhouden.

Wil jij ook geld verdienen met cryptos?