Laatste nieuws

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen uitgelegd:

 1. Aanbieding:
  Elk prijsaanbod dat Coach in Crypto B.V.  doet door middel van publicatie op coachincrypto.nl of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde abonnee en dat door middel van schriftelijke melding of aanmelding op internet geaccepteerd kan worden.
 2. Abonnee:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Coach in Crypto B.V. een abonnementsovereenkomst sluit.
 3. Abonnementsovereenkomst:
  Iedere overeenkomst tussen Coach in Crypto B.V.en een abonnee, die de abonnee recht geeft om gedurende de contractsduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website coachincrypto.nl of ander redactionele producten van Coach in Crypto B.V.
 4. Abonnementsprijzen:
  De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Coachincrypto.nl
  De website van Coach in Crypto B.V. met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten van Coach in Crypto B.V.
 6. Coach in Crypto B.V.
  Coach in Crypto B.V. is gevestigd o…., Almere, ingeschreven onder KVK nummer …, met BTW nummer …..

Artikel 2. Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Coach in Crypto B.V., alsmede op alle abonnementsovereenkomsten die tussen Coach in Crypto B.V. en een abonnee gesloten worden. Algemene Voorwaarden van de abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

Indien een abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de abonnementsovereenkomst.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coach in Crypto B.V. is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen. Coach in Crypto B.V. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen in plaats van de onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen van Coach in Crypto B.V. zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die aanbieding vermelde termijn. De door Coach in Crypto B.V. vermelde abonnementsprijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting. Coach in Crypto B.V. is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de abonnementsovereenkomst. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal tijdig kenbaar worden gemaakt. De prijzen vermeld in aanbiedingen gelden niet voor de voorgezette Abonnementsovereenkomst, tenzij Coach in Crypto B.V. uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Artikel 4. Aanvang en duur

Een abonnementsovereenkomst is een feit door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de abonnementsovereenkomst door Coach in Crypto per e-mail na de betaling. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de vooropgestelde duur. De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij afloop van de in het abonnement voorziene termijn. Abonnementen worden automatisch verlengd, mits er tussentijds wordt opgezegd. De opzegging gebeurd, vergelijkbaar als het aangaan van het abonnement digitaal. Dit kan enkel door de opzegging via het contactformulier aan ons door te geven. De opzegging van een abonnement dient tevens 10 dagen voor feitelijke afloop stop gezet te worden. Zo niet, wordt een extra periode in rekening gebracht.

Artikel 5. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van een online betaling of een bancaire overschrijving. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door Coach in Crypto B.V. zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de abonnee heeft verkozen. De betaling gebeurt aan Coach in Crypto B.V.

Het is de abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen. Wees ervan bewust dat online betalen extra kosten met zich mee kan brengen, waarvoor wij niet kunnen instaan en/of verantwoordelijk voor zijn.

Coach in Crypto B.V. zal niet in verzuim raken door een late verzending van een factuur. Het laattijdig zenden van een factuur door Coach in Crypto B.V. impliceert geen afstand van het recht op betaling door Coach in Crypto B.V. De vordering verjaart alleen conform de wet.

Artikel 6. Incasso- en terugbetalingskosten

Het bedrag van elke rekening dat niet volledig betaald is op haar vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 12% per jaar, naast een forfaitaire vergoeding ten belopen van 10% op het bedrag van de nog openstaande rekeningen, met een minimum van 25,00 euro. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien er een rechtmatige terugbetaling wordt geëist, dan zullen er administratie kosten van minimaal 25,00 euro in rekening gebracht worden. Dit bedrag is exclusief de transactiekosten voor internationaal betalingsverkeer, waar de klant volledig instaat.

Artikel 7. Adres en bezorggegevens

De abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Coach in Crypto B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig aan Coach in Crypto B.V. worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee.

Artikel 8. Levering en herroepingsrecht

Coach in Crypto B.V. zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Coach in Crypto B.V. behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij Coach in Crypto B.V. geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld via info@coachincrypto.nl. Coach in Crypto B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Artikel 9. coachincrypto.nl

Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) coachincrypto.nl en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privéhuishouding van de abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden.

Coach in Crypto B.V.kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de internetdienst uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via coachincrypto.nl zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal Coach in Crypto B.V. de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst. Coach in Crypto B.V. levert coachincrypto.nl of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de abonnee met alle gebreken en indien beschikbaar. Het risico ter zake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de abonnee.

Coach in Crypto B.V. verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot coachincrypto.nl, noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. Coach in Crypto B.V. zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van Coach in Crypto B.V. via het internet verspreid zijn. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.

Artikel 10 – Intellectuele rechten

10.1 Coach in Crypto B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de tips, de rapporten en/of de overige producten van de geest die zij gebruiken, hebben gebruikt en/of hebben ontwikkeld en ten aanzien waarvan Coach in Crypto B.V. de auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of ten gelde kan maken. De Abonnee erkent en aanvaardt bijgevolg uitdrukkelijk dat de tips, de rapporten en de overige producten van Coach in Crypto B.V. vertrouwelijke informatie uitmaken, die uitsluitend ten aanzien van hem/haar openbaar wordt gemaakt. Het is de Abonnee dan ook uitdrukkelijk verboden om de tips, rapporten en/of de overige producten van Coach in Crypto B.V., al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

10.2 De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Abonnee bij elke onrechtmatige verspreiding van de tips, rapporten en/of overige producten van rechtswege, zonder voorgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van €10.000 euro aan Coach in Crypto B.V., onverminderd het recht van Coach in Crypto B.V. om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

10.3 Coach in Crypto B.V. heeft het recht om bij elke onrechtmatige verspreiding van de tips, de rapporten en/of overige producten bij aangetekend schrijven van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het abonnement van de Abonnee en heeft tevens het recht om een nieuwe aansluiting door de Abonnee, rechtstreeks of onrechtstreeks, te verhinderen.

10.4 De Abonnee erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij zich zal onthouden van het stellen van welke daad dan ook, die onrechtmatig of schadelijk is voor de belangen van Coach in Crypto B.V. haar leveranciers, serviceproviders of andere Abonnees en/of gebruikers van coachincrypto.nl. In het bijzonder zal de Abonnee coachincrypto.nl niet gebruiken op een wijze die Coach in Crypto of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen en/of die de gebruikerservaring van elke willekeurige Abonnee van coachincrypto.nl op een negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden. Bij een inbreuk op dit artikel is de Abonnee de vergoeding verschuldigd zoals uiteengezet in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Risico’s

11.1 De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website coachincrypto.nl erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat Coach in Crypto B.V. hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website coachincrypto.nl, waaronder maar niet beperkt tot lezers en internetbezoekers, is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de informatie die aan hen ter beschikking wordt gesteld, waaronder maar niet beperkt tot de tips, de rapporten en/of andere producten van Coach in Crypto B.V. , en de gepubliceerde beleggingssuggesties (hierna de ‘Informatie’).

11.2 De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website coachincrypto.nl erkent en aanvaardt dat de Informatie op geen enkele wijze als een aanbieding en/of als beleggingsadvies kan worden beschouwd van Coach in Crypto B.V. , Coach in Crypto en/of haar aangestelden en /of haar interne of externe medewerkers. De Informatie zijn op geen enkele wijze een vervanging van een deskundig advies. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website coachincrypto.nl wordt geacht zelf na te gaan in welke mate de Informatie waardevol kan zijn en past binnen het risicoprofiel en de doelstellingen van de gekozen belegging. Coach in Crypto B.V. , Coach in Crypto en/of haar aangestelden en /of haar interne of externe medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van de Informatie.

Artikel 12  – Privacy en gegevensbescherming

12.1 Coach in Crypto B.V. met contactgegevens zoals vermeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, is de verwerkingsverantwoordelijke. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Coach in Crypto B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens van de Abonnee worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Coach in Crypto B.V. zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en overige toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zal Coach in Crypto B.V. de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven.

12.2 De persoonsgegevens van de Abonnee zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met het Privacybeleid van Coach in Crypto B.V. De Abonnee geeft de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens verder aan te wenden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit artikel.

12.3 In het kader van de dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens van de Abonnee verzameld en verwerkt worden: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Coach in Crypto B.V. gebruikt de gegevens van de Abonnee voor de volgende doeleinden: om de inhoud van onze dienstverlening en haar website te verbeteren, voor het beheer van het account van de Abonnee, voor haar klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten en voor het beheer van haar website. De persoonsgegevens van de Abonnee kunnen tevens door Coach in Crypto B.V. worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Coach in Crypto B.V. kan de persoonsgegevens van de Abonnees delen met haar commerciële partners, dit vanzelfsprekend steeds met strikte inachtneming van het toepasselijke recht. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Coach in Crypto B.V. en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Coach in Crypto B.V. rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich wenst te verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van ‘blokkering’ een notificatie sturen naar het volgende e-mailadres: info@coachincrypto.nl.

12.4 De Abonnee aanvaardt dat Coach in Crypto B.V. de aan haar verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken ten behoeve van haar eigen activiteiten.

12.5 De persoonsgegevens van de Abonnee worden slechts overgemaakt worden aan andere vennootschappen in België of in het buitenland voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Coach in Crypto B.V. zal telkens zorgen dat passende waarborgen worden geboden bij eventuele doorgifte aan derden, zodat een gelijkwaardige bescherming van de persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Voor meer informatie omtrent de gebeurlijke passende waarborgen en een eventuele kopie van documenten die een dergelijke waarborg bieden, kan de Abonnee steeds een schrijven richten aan Coach in Crypto B.V. via een notificatie aan het hoger vermelde e-mailadres.

12.6 De persoonsgegevens van de Abonnee zullen drie jaar na de beëindiging van de overeenkomst automatisch uit de databanken van Coach in Crypto B.V. gewist worden, behoudens schriftelijk akkoord vanwege de Abonnee om deze te blijven aanwenden.

12.7 Coach in Crypto B.V. behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.

12.8 Indien de Abonnee een bezoek brengt aan de website van Coach in Crypto B.V. (https://coachincrypto.nl/), worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt dat Coach in Crypto B.V. deze cookies gebruikt om de onderstaande gegevens over een bezoek aan haar website te kunnen gebruiken: vaststellen van de identiteit van de betrokkene en om een volgend bezoek aan haar website te vergemakkelijken; onderzoeken van de doeltreffendheid van haar website. Indien de Abonnee dit niet wenst, kan het gebruik van cookies worden verhinderd door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Coach in Crypto B.V. wordt verminderd.

12.9 De Abonnee heeft het recht Coach in Crypto B.V. te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit te oefenen dient een kopie van de identiteitskaart van de Abonnee overgemaakt te worden. Indien de Abonnee verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan de Abonnee steeds verdere informatie verkrijgen bij Coach in Crypto B.V. op het hogervermelde adres. De Abonnee heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Na beëindiging van de overeenkomst, heeft de Abonnee ook het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken voor de verwerking zoals bepaald in dit artikel, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 13 – Betwistingen

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de uitvoering en/of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam, die uitsluitend oordelen naar Nederlands recht.